Kelj útra a békédért!
+36 20 500 5050 |
Főoldal Zarándoklatok Galériák Rólunk Magazin Kapcsolat

Utazási Szerződés

mely létrejött egyrészről a Via Sacra Zarándok Utazási Iroda Kft. (székhely: 1136 Budapest, Tátra u. 5/A; telefonszám: +36205005050; e-mail: ; cégjegyzékszám: 01-09-303001; adószám: 26120672-2-41; engedélyszám: U001796; bankszámlaszám: OTP Bank 11742252-25539682; weblap: www.viasacra.hu) mint utazásszervező (továbbiakban Via Sacra zarándok utazási iroda), másrészről a szerződést aláíró megrendelő vagy képviselője (továbbiakban: Utas)
Utas neve:
Lakcíme:
Elektronikus levelezési címe:
között az alábbi feltételek szerint:
 
I. Az utazási szerződés
 1. A Via Sacra zarándok utazási iroda által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv – különösen annak 6:254. paragrafusa – az utazási szerződésről szóló 472/2017. (XII. 28.) Kormányrendelet és a Via Sacra zarándok utazási iroda Utazási Szerződésében (beleértve a szerződés elválaszthatatlan részét képező okiratokat) előírtak az irányadók.
 2. Az Utazási Szerződés az utazás megrendelésével, a jelentkezés nyilvántartásba vételével és a Via Sacra zarándok utazási iroda által megküldött írásbeli visszaigazolásával, valamint az előleg Utas által történő megfizetésével jön létre. Az Utas tudomásul veszi, hogy az írásbeli visszaigazolás az általa megadott elektronikus levelezési címre kerül megküldésre, Utas kijelenti, hogy a megadott e-mail cím valós, annak használatára jogosult, és annak tartalmát folyamatosan figyelemmel kíséri.
 3. Online megrendelés esetén az Utas megrendelése elküldésével elfogadja a Via Sacra zarándok utazási iroda Utazási Szerződését. Ebben az esetben az Utazási Szerződés akkor jön létre a felek között, ha az Utas a szerződésben meghatározott előleget az Via Sacra zarándok utazási irodának kifizette. Online megrendelés esetén szerződéskötésnek minősül az is, ha az Utas a visszaigazolás alapján az esedékes díjat befizette, de a kiküldött Utazási Szerződést nem küldte vissza aláírva Via Sacra zarándok utazási irodának. A megrendelés és visszaigazolás elektronikus megküldését a felek írásbeli szerződéskötésnek fogadják el. Online úton történő írásbeli szerződéskötés esetén a Via Sacra zarándok utazási iroda az utazási szerződést az Utas részére e-mail (tartós adathordozó) útján bocsátja az Utas rendelkezésére.
 4. A Via Sacra zarándok utazási irodát csak érvényes és hatályos Utazási Szerződés esetén és a teljes részvételi díj megfizetése esetén terheli elutaztatási kötelezettség. A Via Sacra zarándok utazási irodát nem terheli szerződéskötési kötelezettség, az Utassal történő szerződéskötést bármikor, indokolás nélkül elutasíthatja.
 5. Az utazás időtartamát, a szolgáltatások meghatározását és minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díjat a Via Sacra zarándok utazási iroda által közzétett programajánlat, illetve a megrendelés visszaigazolása tartalmazza, melyek jelen szerződés elválaszthatatlan részeit képezik.
 6. Az Utazási Szerződés részét képezi a Via Sacra zarándok utazási iroda által kiállított megrendelés visszaigazolása, az elektronikusan vagy nyomtatott formában közzétett programajánlat az Utazási Szerződésben rögzített pozíciószámon.

II. Részvételi díj, fizetési feltételek
 1. A részvételi díj a programajánlatban meghirdetett szolgáltatások árát, szervezési költségét és az általános forgalmi adó összegét (Az Áfatörvény 206. § (1) bek. c) pontjában meghatározott utas tekintetében) tartalmazza. Nem tartalmazza a részvételi díj a külön felszámításra kerülő adót, illetéket és egyéb kötelező terheket, így különösen a reptéri illetékeket, a kerozin pótdíjat, a vízum díjat, a helyi idegenforgalmi adót, helyi közlekedési jegyek árát, horgonyzási díjat, a betegség- baleset- és poggyászbiztosítást, az útlemondási biztosítást, továbbá a belépők árait sem – kivéve ahol ez külön feltüntetésre került. A részvételi díjban nem szereplő külön felszámításra kerülő díjakat a Via Sacra zarándok utazási iroda a programajánlaton írásban közli. A forintban feltüntetett díjak a részvételi díj hátralékával együtt átutalással fizetendőek, a valutában szereplő díjak pedig az utazás alatt a helyszínen készpénzzel fizetendőek. A meghirdetett árak az alábbi árfolyamig érvényesek: 1 USD = 310 Ft, 1 EUR = 340 Ft. Az ezt meghaladó árfolyamváltozás mértékével a részvételi díj összege emelkedik.
 2. Az Utas a jelentkezéskor előleget fizet, mely a teljes részvételi díj 40%-a. A Via Sacra zarándok utazási iroda írásbeli hozzájárulásával egyedi esetekben kisebb összeg befizetésével is létrejöhet a szerződés. A részvételi díj hátraléka és a többi megrendelt szolgáltatás díja legkésőbb 30 nappal indulás előtt fizetendő. A Via Sacra zarándok utazási iroda meghatározhat korábbi fizetési határidőt, amennyiben a külföldi közreműködő partner vagy a repülőtársaság korábbi határidőt határozott meg.
 3. A Via Sacra zarándok utazási iroda a hátralék befizetéséről külön értesítőt nem küld. Amennyiben az Utas a befizetést határidőre nem teljesíti, a Via Sacra zarándok utazási iroda a megrendelést lemondottnak tekintheti, és jogában áll az utazási feltételekben rögzített lemondási költséget felszámítani.
 4. Amennyiben a jelentkezés az utazás előtt 30 napon belül történik, vagy a részvételi díj összege 10.000 Ft alatti, akkor a teljes részvételi díj, valamint a többi megrendelt szolgáltatás díja egy összegben fizetendő.
 5. Általános forgalmi adó, szállítási költségek valamint a valutaárfolyamok jelentős változása esetén a Via Sacra zarándok utazási iroda a részvételi díjat legkésőbb az utazás megkezdése előtti 20. napig felemelheti. Az árváltozásról a Via Sacra zarándok utazási iroda köteles az Utast írásban tájékoztatni. Ha a Via Sacra zarándok utazási iroda az Utazási Szerződés lényeges feltételét az indulás előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani, így különösen, ha a díjemelés mértéke a nyolc százalékot meghaladja, köteles erről az Utast haladéktalanul tájékoztatni. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, akkor az Utas írásban elállhat a szerződéstől, és a Via Sacra zarándok utazási iroda a befizetett összeget visszafizeti.
 6. Az Utas köteles a mindenkori jogszabályokat és előírásokat betartani, így különösen az útlevél-, vízum-, vám- és devizajogszabályokat, egészségügyi előírásokat, fogadó ország törvényeit, tradícióit. A fentiekről az Utas az Utazási Szerződés megkötése előtt köteles saját maga tájékozódni. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő minden felelősség, költség és kár az Utast terheli.
 7. Az Utas a jelentkezéskor köteles az útlevélben szereplő teljes nevét megadni, a Via Sacra zarándok utazási iroda ezt nem köteles ellenőrizni. Pontatlan, hiányos névmegadás, és egyéb adat megadás esetén bekövetkező repülőjegy módosítási költség, ill. a légitársaság által az utaztatás megtagadásának felelőssége az Utast terheli.
 8. Érvényes útlevél, vagy úti okmány hiányából meghiúsult utazásért az Via Sacra zarándok utazási iroda felelősséget nem vállal. Amennyiben jelentkezéskor az Utas nem az úti okmányban szerepeltetett adatokat adja meg, vagy az indulás napjáig módosul bármilyen adata és azt nem jelenti a Via Sacra zarándok utazási iroda felé, úgy az ebből eredő károkért (pl. az utazás meghiúsulása) az Utas a felelős.
 9. A Via Sacra zarándok utazási iroda az utazás megkezdése előtt részvételi jegyet és utas tájékoztatót küld az Utasnak.
 10. A Via Sacra zarándok utazási iroda jogosult elállni a szerződéstől és az Utast az utazásból kizárni, amennyiben az Utas szándékos vagy gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti utastársai nyugalmát, egészségét, biztonságát, érdekeit, utazását, az Utazási Szerződés és a program teljesítését. Ebben az esetben hazautazásáról az Utas maga kell gondoskodjon, kártérítési igénnyel a Via Sacra zarándok utazási iroda felé nem fordulhat, de a Via Sacra zarándok utazási iroda jogosult kárainak megtérítését követelni az Utastól.
 11. Ha az Utas bármely okból az utat megszakítja, vagy nem jelenik meg időben az indulásakor, a befizetett részvételi díj visszatérítésére nem tarthat igényt. Várakozási idő az utasra minden esetben maximum 15 perc.

III. Lemondási feltételek
 1. Az Utas az Utazási Szerződéstől az indulás napjáig írásban megtett nyilatkozatával bármikor elállhat. Az utazás megkezdése előtti 61. napig beérkezett útlemondás díjmentes. Ha az Utas az indulást megelőző 60 napon belül áll el a szerződéstől, úgy elállási jogát bánatpénz megfizetése ellenében gyakorolhatja, melynek mértéke:
      60-35 napon belüli lemondás esetén a teljes részvételi díj 10%-a,
      34-25 napon belüli lemondás esetén a teljes részvételi díj 40%-a,
      24-15 napon belüli lemondás esetén a teljes részvételi díj 60%-a,
      14-8 napon belüli lemondás esetén a teljes részvételi díj 80%-a,
      7 napon belüli lemondás, valamint meg nem jelenés esetén a teljes részvételi díj 100%-a.
 2. Repülővel történő utazás esetén, ha a repülőjegyek már megrendelésre kerültek, és annak összegét valamint az illetéket a légitársaság nem fizeti vissza Via Sacra zarándok utazási irodának, ezek visszatérítését az Utas sem követelheti a Via Sacra zarándok utazási irodától, amelyet az Utas tudomásul vesz.
 3. A Via Sacra zarándok utazási iroda az utazás megkezdése előtti 20. napig a szerződéstől írásban elállhat, ha az utazáshoz szükséges meghirdetett legkisebb létszám nem jött össze, illetve bármikor, ha az utazás lebonyolítása az utasok egészségét és biztonságát közvetve vagy közvetlenül veszélyezteti. Ebben az esetben a Via Sacra zarándok utazási iroda a befizetett részvételi díjat, valamint az Utazási Szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat összegét visszafizeti. Ha a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, a Via Sacra zarándok utazási iroda az elállásáról az Utast, az utazás megkezdése előtti 20. napig írásban tájékoztatja.

IV. BBP biztosítás
 1. A Via Sacra zarándok utazási iroda által szervezett utazások részvételi díja nem tartalmazza a kötelező Baleset-, Betegség-, és Poggyászbiztosítást, amelynek megkötése az utazáson való részvétel feltétele. Amennyiben az Utas a biztosítást nem a Via Sacra zarándok utazási irodánál köti, az Utas írásban nyilatkozik arról, hogy az utazás időtartamára rendelkezik érvényes biztosítással. Amennyiben az Utas saját érdekkörében felmerült okból nem rendelkezik érvényes biztosítással, akkor bármely eseménnyel összefüggésben őt ért sérelemért, így különösen a betegségből, balesetből, poggyász elvesztéséből, illetve eltulajdonításából eredő minden felelősség és költség őt terheli.

V. Visszatérítés
 1. A szerződés hibás teljesítése esetén az Utas a vélt vagy valós hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a kifogását az utaskísérővel / idegenvezetővel (vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval) és telefonon a Via Sacra zarándok utazási irodával közölni. A közlés késedelméből eredő kárért az Utas felelős. Az idegenvezető az Utas bejelentését annak kérésére köteles jegyzőkönyvbe foglalni és ennek egyik példányát az Utasnak átadni. A kártérítési kérelmet a hozzá csatolt jegyzőkönyvvel a hazaérkezéstől számított 5 napon belül írásban kell benyújtani a Via Sacra zarándok utazási irodához.
 2. A Via Sacra zarándok utazási iroda nem köteles a díjat leszállítani, ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okok miatt nem vett igénybe.
 3. A Via Sacra zarándok utazási iroda köteles a szerződésszegéssel okozott kárt – beleértve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjat – megtéríteni, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen
  a) ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utas magatartására vezethetők vissza,
  b) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az utazásszervező ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy
  c) vis maior esetén (olyan esemény, amelyet szerződéskötés idején az utazási iroda nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre).
 4. Az Utas az általa okozott kárért közvetlenül felelős a szolgáltatóval, más természetes személlyel, ill. hatósággal szemben. Poggyászának és kézi csomagjának őrzéséről, felügyeletéről az Utas maga gondoskodik. Az autóbuszban tárolt vagy otthagyott tárgyakért a Via Sacra zarándok utazási iroda nem vállal felelősséget.
 5. A Via Sacra zarándok utazási iroda nem felel olyan szolgáltatások elmaradásáért, amelyek a közlekedési eszközök késése, illetve menetrendváltozás miatt, vagy a járat törlésének következtében maradnak el. A repülő utak tekintetében az Utas tudomásul veszi, hogy az azzal kapcsolatos valamennyi körülmény tekintetében a légitársaság felelőssége lehet megalapozott (így különösen: késés, járattörlés, előre nem közölt leszállás, légitársaság csere, érkezési-, indulási időpontok, utas halálával, megsérülésével kapcsolatos kártérítés, ha a fenti esemény a légi járművön történő tartózkodás, vagy beszállás-, kiszállás közben történik), az utazási iroda felelőssége teljes mértékben kizárt.
 6. A Via Sacra zarándok utazási iroda fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli megváltoztatására, valamint a programok azonos értékű programokra történő felcserélésére kivételes esetekben.
 7. A Via Sacra zarándok utazási iroda a kártérítési felelősségét a részvételi díj kétszeresében korlátozza.
 8. Ha vis maior (mint például háború, természeti csapás, járvány, sztrájk, közlekedési eszközök meghibásodása vagy késése, menetrend változása, járatok törlése stb.), az utazást befolyásolják vagy meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért a Via Sacra zarándok utazási iroda felelősséget nem tud vállalni. A bekövetkezett változásokért a Via Sacra zarándok utazási iroda kártérítési felelősséggel nem tartozik, de a befizetett részvételi díj arányos részét visszatéríti, amennyiben az Utas eláll az utazástól. Ilyen esetben az illetékes hivatalos szervek által kiadott állásfoglalás az irányadó.

VI. Egyéb
 1. A Via Sacra zarándok utazási iroda a jogszabályban előírt vagyoni biztosítékát és az utazáskor, az utazási vállalkozó fizetésképtelensége miatt szükséghelyzetbe került utazók érdekében teendő intézkedések, így a hazaszállítás és a kényszerű kint tartózkodás költségeinek fedezésére vonatkozó biztosítást az Európai Utazási Biztosító Zrt. nyújtja. A biztosító elérhetősége: +36 1 465 3666
 2. A Via Sacra zarándok utazási iroda folyamatosan elérhető ügyeleti telefonszáma: +36205005050.
 3. A repülős utazásokkal kapcsolatosan az Utas tudomásul veszi, hogy a légitársaságok üzletszabályzatai az irodánkkal kötött utazási feltételek részeivé válnak.
 4. Helyi viszonyok (közlekedés, időjárási viszonyok, helyi ünnepek) vagy technikai okok (pl. autóbusz esetleges meghibásodása) miatt a programmódosítás jogát – rendkívüli esetekben – a Via Sacra zarándok utazási iroda fenntartja.
 5. A Via Sacra zarándok utazási iroda az Utas adatait – az azonosíthatóságot kizárva – promóciós célra felhasználhatja. A Via Sacra zarándok utazási iroda hírleveleiről történő leiratkozás az Utas által e-mailben lehetséges.
 6. A programfüzetben és a weblapon lévő képek illusztrációk.
 7. Az Utas tudomással bír arról, hogy az utazás során a Via Sacra zarándok utazási iroda fénykép és mozgókép felvételeket készíthet. Az Utas az Utazási Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Via Sacra zarándok utazási iroda által készített, az Utast esetlegesen ábrázoló fényképeket és mozgókép felvételeket a honlapon közzétegye, valamint üzleti tevékenysége keretében, egyéb promóciós célokra használja.
 8. Felek a jelen Utazási Szerződés teljesítése során felmerülő vagy ahhoz kapcsolódó bármely jogvitát elsősorban tárgyalásos úton igyekeznek megoldani, a kárelhárítás és kárenyhítés területén szorosan együttműködnek. Amennyiben a jogvita tárgyalásos úton nem oldható meg, a Felek a jogvita elbírálására a mindenkor hatályos hatásköri szabályok figyelembe vételével a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság eljárását elfogadják.
 9. A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztó 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban lakóhelye szerint illetékes járási hivatalokhoz fordulhat.

Kijelentem, hogy a Via Sacra zarándok utazási iroda Utazási Szerződését a hozzá tartózó kiegészítésekkel együtt ismerem és aláírásommal magam és utastársaim nevében kötelezőnek elfogadom.
Tudomásul veszem és elfogadom, hogy az online történő jelentkezés esetén a szerződés elfogadásának bejelölése ugyanolyan értékű szerződés elfogadást jelent, mintha közvetlen aláírással történt volna.
 
Dátum:
Aláírás

HÍRLEVÉL

Iratkozz fel havi hírlevelünkre, hogy az elsők között értesülj a legújabb zarándoklatokról!


Utazási szerződés Impresszum Adatvédelmi tájékoztató Hasznos információk