Kelj útra a békédért!
+36 20 500 5050 |
Főoldal Zarándoklatok Galériák Rólunk Magazin Kapcsolat

Utazási Szerződés

mely létrejött egyrészről a Via Sacra Zarándoklatszervező Kft. (székhely: 1136 Budapest, Tátra u. 5/A; telefonszám: +36205005050; e-mail: ; cégjegyzékszám: 01-09-376858; adószám: 28947703-2-41; engedélyszám: U001933; bankszámlaszám: OTP Bank 11742252-25547816; weblap: www.viasacra.hu) mint utazásszervező (továbbiakban Via Sacra), másrészről a szerződést aláíró megrendelő vagy képviselője (továbbiakban: Utas)
Utas neve:
Lakcíme:
Elektronikus levelezési címe:
között az alábbi feltételek szerint:
 
I. Az utazási szerződés
 1. A Via Sacra által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv – különösen annak 6:254. paragrafusa –, az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás-együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Kormányrendelet és a Via Sacra Utazási Szerződésében (beleértve a szerződés elválaszthatatlan részét képező okiratokat) előírtak az irányadók.
 2. Az Utazási Szerződés az utazás megrendelésével, a jelentkezés nyilvántartásba vételével és a Via Sacra írásbeli visszaigazolásával, valamint az előleg Utas által történő megfizetésével jön létre. Az Utas tudomásul veszi, hogy az írásbeli visszaigazolás az általa megadott elektronikus levelezési címre kerül megküldésre, az Utas kijelenti, hogy a megadott e-mail cím valós, annak használatára jogosult, és annak tartalmát folyamatosan figyelemmel kíséri.
 3. Online megrendelés esetén az Utas megrendelése elküldésével elfogadja a Via Sacra Utazási Szerződését. Ebben az esetben az Utazási Szerződés akkor jön létre a felek között, ha az Utas a szerződésben meghatározott előleget a Via Sacra-nak kifizette. Online megrendelés esetén szerződéskötésnek minősül az is, ha az Utas a visszaigazolás alapján az esedékes díjat befizette, de a kiküldött Utazási Szerződést nem küldte vissza aláírva a Via Sacra-nak. A megrendelés és visszaigazolás elektronikus megküldését a felek írásbeli szerződéskötésnek fogadják el. Online úton történő írásbeli szerződéskötés esetén a Via Sacra az utazási szerződést e-mail útján (tartós adathordozón) bocsátja az Utas rendelkezésére.
 4. A Via Sacra-t csak érvényes és hatályos Utazási Szerződés esetén és a teljes részvételi díj megfizetése esetén terheli elutaztatási kötelezettség. A Via Sacra-t nem terheli szerződéskötési kötelezettség, az Utassal történő szerződéskötést bármikor, indokolás nélkül elutasíthatja.
 5. Az utazás időtartamát, a szolgáltatások meghatározását és minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díjat a Via Sacra által közzétett programajánlat, illetve a megrendelés visszaigazolása tartalmazza, melyek jelen szerződés elválaszthatatlan részeit képezik. Az Utazási Szerződés részét képezi a Via Sacra által kiállított megrendelés visszaigazolása, az elektronikusan vagy nyomtatott formában közzétett programajánlat az Utazási Szerződésben rögzített pozíciószámon.

 
II. Részvételi díj, fizetési feltételek
 1. A teljes (bruttó) részvételi díj a programajánlatban meghirdetett szolgáltatások árát, szervezési költségét és az általános forgalmi adó összegét (Az Áfatörvény 206. § (1) bek. c) pontjában meghatározott utas tekintetében) tartalmazza.

Nem tartalmazza a részvételi díj az utazási csomagba nem tartozó, választható szolgáltatások költségét, különösen, de nem kizárólag: egyágyas felár, betegség- baleset- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, továbbá a belépők és az adományok árait sem – kivéve ahol ez külön feltüntetésre került. A részvételi díjba nem tartozó, abban nem szereplő, választható költségeket a Via Sacra a programajánlaton írásban közli. Amennyiben az Utas opcionálisan választható szolgáltatást is megrendel, úgy a részvételi díj mellett kötelezettséget vállal a választott szolgáltatás díjának megfizetésére. A forintban feltüntetett díjak a részvételi díj hátralékával együtt átutalással, a valutában szereplő díjak pedig az utazás alatt a helyszínen készpénzzel fizetendőek. Amennyiben az Utas ilyen szolgáltatást is megrendel, akkor annak díja az utazási csomag részvételi díján felül fizetendő.
 1. A meghirdetett árak az alábbi árfolyamig érvényesek: 1 USD = 320 Ft, 1 EUR = 380 Ft.
 2. Az Utas a jelentkezéskor előleget fizet, mely a teljes részvételi díj 40%-a. A Via Sacra írásbeli hozzájárulásával egyedi esetekben kisebb összeg befizetésével is létrejöhet a szerződés. A részvételi díj hátraléka és a többi megrendelt szolgáltatás díja legkésőbb 30 nappal indulás előtt fizetendő. A Via Sacra meghatározhat korábbi fizetési határidőt, amennyiben a külföldi közreműködő partner vagy a repülőtársaság korábbi határidőt határozott meg.
 3. A Via Sacra a hátralék befizetéséről külön értesítőt nem küld. Amennyiben az Utas a befizetést határidőre nem teljesíti, a Via Sacra a megrendelést lemondottnak tekintheti, és jogában áll az utazási feltételekben rögzített lemondási költséget felszámítani.
 4. Amennyiben a jelentkezés az utazás előtt 30 napon belül történik, vagy a részvételi díj összege 10.000 Ft alatti, akkor a teljes részvételi díj, valamint a többi megrendelt szolgáltatás díja egy összegben fizetendő.
 5. Az Utas köteles a mindenkori jogszabályokat és előírásokat betartani, így különösen az útlevél-, vízum-, vám- és devizajogszabályokat, egészségügyi előírásokat, fogadó ország törvényeit, tradícióit. A fentiekről az Utas az Utazási Szerződés megkötése előtt köteles saját maga tájékozódni. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő minden felelősség, költség és kár az Utast terheli.
 6. Az Utas a jelentkezéskor köteles az útlevélben, úti okmányban szereplő teljes nevét megadni, a Via Sacra ezt nem köteles ellenőrizni. Pontatlan, hiányos névmegadás, és / vagy egyéb adatok hibás megadása esetén bekövetkező repülőjegy módosítási költség, ill. a légitársaság által az utaztatás megtagadásának felelőssége az Utast terheli.
 7. Érvényes útlevél, vagy úti okmány hiányából adódó meghiúsult utazásért a Via Sacra felelősséget nem vállal. Amennyiben jelentkezéskor az Utas nem az úti okmányban szerepeltetett adatokat adja meg, vagy az indulás napjáig módosul bármilyen adata és azt nem jelenti a Via Sacra felé, úgy az ebből eredő károkért (pl. az utazás meghiúsulása) az Utas a felelős.
 8. A Via Sacra az utazás megkezdése előtt részvételi jegyet és utas tájékoztatót küld az Utasnak.
 9. A Via Sacra jogosult elállni a szerződéstől és az Utast az utazásból kizárni, amennyiben az Utas szándékos vagy gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti utastársai nyugalmát, egészségét, biztonságát, érdekeit, utazását, az Utazási Szerződés és a program teljesítését. Ebben az esetben hazautazásáról az Utas maga kell, hogy gondoskodjon, kártérítési igénnyel a Via Sacra felé nem fordulhat, de a Via Sacra jogosult kárainak megtérítését követelni az Utastól.

Ha az Utas bármely okból az utat megszakítja, vagy nem jelenik meg időben az indulásakor, a befizetett részvételi díj visszatérítésére nem tarthat igényt. Várakozási idő az utasra minden esetben maximum 15 perc.
 
III. Lemondási feltételek
 1. Az Utas az Utazási Szerződéstől az indulás napjáig írásban megtett nyilatkozatával bármikor elállhat. Az utazás megkezdése előtti 66. napig beérkezett útlemondás díjmentes. Ha az Utas az indulást megelőző 65 napon belül áll el a szerződéstől, úgy elállási jogát bánatpénz megfizetése ellenében gyakorolhatja, melynek mértéke:


    65-35 napon belüli lemondás esetén a teljes részvételi díj 10%-a,

    34-25 napon belüli lemondás esetén a teljes részvételi díj 40%-a,

    24-15 napon belüli lemondás esetén a teljes részvételi díj 60%-a,

    14-8 napon belüli lemondás esetén a teljes részvételi díj 80%-a,

    7 napon belüli lemondás, valamint meg nem jelenés esetén a teljes részvételi díj 100%-a.
A fentiektől eltérően az utazás megkezdését megelőzően az Utas bánatpénz fizetése nélkül jogosult felmondani az Utazási szerződést, ha a célállomás helyén vagy annak közvetlen közelében – amennyiben a célállomás, vagy annak közvetlen környezete a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre került – olyan elháríthatatlan és rendkívüli körülmények merülnek fel, amelyek az utazás teljesítését, vagy az Utas célállomásra való szállítását jelentős mértékben befolyásolják. Az Utazási Szerződés fentiek szerinti felmondása esetén az Utas a teljes részvételi díj visszafizetésére jogosult, további kártérítést azonban nem követelhet.
 1. Repülővel történő utazás esetén, ha a repülőjegyek már megrendelésre kerültek, és annak összegét, valamint az illetéket a légitársaság nem fizeti vissza a Via Sacra-nak, ezek visszatérítését az Utas sem követelheti a Via Sacra-tól, amelyet az Utas tudomásul vesz.
 2. A Via Sacra az utazás megkezdése előtti 20. napig a szerződéstől írásban elállhat, ha az utazáshoz szükséges meghirdetett legkisebb létszám nem jött össze, illetve bármikor elállhat, ha az Utazási Szerződés teljesítésében rendkívüli és elháríthatatlan körülmények gátolják, illetve az utasok egészségét és biztonságát közvetve vagy közvetlenül veszélyeztetik. Ide kell érteni azt az esetet is, ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését követően – a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül.

Ha a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, a Via Sacra az elállásáról az Utast, az utazás megkezdése előtti 20. napig írásban tájékoztatja.
Ha a Via Sacra nem az Utas érdekkörében felmerült okból mondja fel a szerződést, ideértve a fent megjelölt esetet, úgy

   a) az Utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy

   b) ha a Via Sacra az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes vagy az Utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, a Via Sacra köteles a teljes befizetett díj haladéktalan visszafizetésére.
Utóbbi esetben a Via Sacra a befizetett részvételi díjat a felmondás napjától számított 14 napon belül visszafizeti. A fentieken kívül az Utast kártérítés nem illeti meg, amelyet az Utas kifejezetten tudomásul vesz.
Az Utast semminemű visszatérítés nem illeti meg, ha az utazás megkezdése után mondja fel a szerződést, vagy azért nem tud részt venni az utazáson, mert a vonatkozó mindenkori (útlevél, vízum, deviza, vám, illetve általános és rendkívüli egészségügyi és beutazási stb.) szabályokat, előírásokat nem tartotta be.
 
IV. BBP biztosítás
 1. A Via Sacra által szervezett utazások részvételi díja nem tartalmazza a kötelező Baleset-, Betegség- és Poggyászbiztosítást, amelynek megkötése az utazáson való részvétel feltétele. Amennyiben az Utas a biztosítást nem a Via Sacra-nál köti, az Utas írásban nyilatkozik arról, hogy az utazás időtartamára rendelkezik érvényes biztosítással. Amennyiben az Utas saját érdekkörében felmerült okból nem rendelkezik érvényes biztosítással, akkor bármely eseménnyel összefüggésben őt ért sérelemért, így különösen a betegségből, balesetből, poggyász elvesztéséből, illetve eltulajdonításából eredő minden felelősség és költség őt terheli.

 
V. Visszatérítés
 1. A szerződés hibás teljesítése esetén az Utas a vélt vagy valós hiba felfedezése után haladéktalanul köteles a kifogását az utaskísérővel / idegenvezetővel (vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval) és telefonon a Via Sacra-val közölni. A közlés késedelméből eredő kárért az Utas felelős. Az utaskísérő / idegenvezető az Utas bejelentését annak kérésére köteles jegyzőkönyvbe foglalni és ennek egyik példányát az Utasnak átadni. A kártérítési kérelmet a hozzá csatolt jegyzőkönyvvel a hazaérkezéstől számított 5 napon belül írásban kell benyújtani a Via Sacra-hoz.
 2. A Via Sacra nem köteles a díjat leszállítani, ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okok miatt nem vett igénybe.
 3. A Via Sacra köteles a szerződésszegéssel okozott kárt – beleértve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjat – megtéríteni, kivéve, ha a nem teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen


   a) ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utas magatartására vezethetők vissza,

   b) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az utazásszervező észszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy

   c) vis maior esetén (a szerződéskötés időpontjában előre nem látható és a szerződő fél által nem befolyásolható olyan helyzet, amelynek következményeit valamennyi észszerű intézkedés megtétele esetén sem lehetett volna elhárítani).
 1. Az Utas az általa okozott kárért közvetlenül felelős a szolgáltatóval, más természetes személlyel, ill. hatósággal szemben. Poggyászának és kézi csomagjának őrzéséről, felügyeletéről az Utas maga gondoskodik. Az autóbuszban tárolt vagy otthagyott tárgyakért a Via Sacra nem vállal felelősséget.
 2. A Via Sacra nem felel olyan szolgáltatások elmaradásáért, amelyek a közlekedési eszközök késése, illetve menetrendváltozás miatt, vagy a járat törlésének következtében maradnak el.

A repülős utak esetében az Utas tudomásul veszi, hogy az azzal kapcsolatos valamennyi körülmény tekintetében a légitársaság felelőssége lehet megalapozott (így különösen: késés, járattörlés, előre nem közölt leszállás, légitársaság csere, érkezési és indulási időpontok, utas halálával, megsérülésével kapcsolatos kártérítés, ha a fenti esemény a légi járművön történő tartózkodás, vagy beszállás-, kiszállás közben történik), az utazási iroda felelőssége teljes mértékben kizárt.
 1. A Via Sacra fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli megváltoztatására, valamint a programok azonos értékű programokra történő felcserélésére kivételes esetekben.
 2. A Via Sacra a kártérítési felelősségét a részvételi díj háromszorosában korlátozza.
 3. Ha vis maior (3. pontban megjelölt fogalom, így különösen, de nem kizárólag: háború, természeti csapás, járvány, sztrájk, közlekedési eszközök meghibásodása vagy késése, menetrend változása, járatok törlése stb.), az utazást befolyásolja vagy meghiúsítja, ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért a Via Sacra felelősséget nem tud vállalni. A bekövetkezett változásokért a Via Sacra kártérítési felelősséggel nem tartozik, de a befizetett részvételi díjat – csökkentve a bánatpénz összegével – visszatéríti, amennyiben az Utas eláll az utazástól. Ilyen esetben az illetékes hivatalos szervek által kiadott állásfoglalás az irányadó.
 4. Ha valamely utazási szolgáltatás lényeges része az Utazási Szerződésben meghatározott módon nem biztosítható, a Via Sacra köteles az Utas részére többletköltség felszámítása nélkül, lehetőség szerint a szerződésben meghatározottakkal azonos vagy magasabb minőségű, megfelelő helyettesítő szolgáltatást felajánlani az utazás folytatására, ideértve azt is, amikor az Utast nem tudja a szerződésnek megfelelően visszajuttatni az indulási helyre. Ha a felajánlott helyettesítő szolgáltatás alacsonyabb minőségű az utazási csomagra vonatkozó szerződésben meghatározottnál, a Via Sacra köteles az utazónak megfelelő díjengedményt biztosítani. Az Utas kizárólag akkor utasíthatja el a felajánlott helyettesítő szolgáltatást, ha az lényegesen különbözik az utazási csomagra vonatkozó szerződésben foglaltaktól, illetve, ha a Via Sacra által ajánlott díjengedmény nem megfelelő. Ha az utazási csomag az Utas szállítását is magában foglalja, az utazásszervező a fent foglaltakon túl haladéktalanul, az utazót terhelő többletköltség nélkül köteles az utazási csomagra vonatkozó szerződés szerinti közlekedési eszközzel gondoskodni az utazó hazaszállításáról.

Amennyiben az utazás megszakítására és a hazaszállításra vis maior miatt kerül sor (pl: járvány, illetve ahhoz kapcsolódó járványügyi intézkedések), úgy az Utas kártérítésre nem jogosult.
 
VI. Egyéb
 1. A Via Sacra a jogszabályban előírt vagyoni biztosítékát és az utazáskor, az utazási vállalkozó fizetésképtelensége miatt szükséghelyzetbe került utazók érdekében teendő intézkedések, így a hazaszállítás és a kényszerű kint tartózkodás költségeinek fedezésére vonatkozó biztosítást az Európai Utazási Biztosító Zrt. nyújtja. A biztosító elérhetősége: +36 1 465 3666
 2. A Via Sacra folyamatosan elérhető ügyeleti telefonszáma: +36205005050.
 3. A repülős utazásokkal kapcsolatosan az Utas tudomásul veszi, hogy a légitársaságok üzletszabályzatai az irodánkkal kötött utazási feltételek részeivé válnak.
 4. Helyi viszonyok (közlekedés, időjárási viszonyok, helyi ünnepek) vagy technikai okok (pl. autóbusz esetleges meghibásodása) miatt a programmódosítás jogát – rendkívüli esetekben – a Via Sacra fenntartja.
 5. A Via Sacra az Utas adatait – az azonosíthatóságot kizárva – promóciós célra felhasználhatja. A Via Sacra hírleveleiről történő leiratkozás az Utas által e-mailben lehetséges.
 6. A programfüzetben és a weblapon lévő képek illusztrációk.
 7. Az Utas tudomással bír arról, hogy az utazás során a Via Sacra fénykép és mozgókép felvételeket készíthet. Az Utas az Utazási Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Via Sacra által készített, az Utast esetlegesen ábrázoló fényképeket és mozgókép felvételeket a honlapon közzé tegye, valamint üzleti tevékenysége keretében, egyéb promóciós célokra használja.
 8. Felek a jelen Utazási Szerződés teljesítése során felmerülő, vagy ahhoz kapcsolódó bármely jogvitát elsősorban tárgyalásos úton igyekeznek megoldani, a kárelhárítás és kárenyhítés területén szorosan együttműködnek. Amennyiben a jogvita tárgyalásos úton nem oldható meg, a Felek a jogvita elbírálására a mindenkor hatályos hatásköri szabályok figyelembevételével a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság eljárását elfogadják.
 9. A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztó 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban lakóhelye szerint illetékes járási hivatalokhoz fordulhat.

 
Kijelentem, hogy a Via Sacra Utazási Szerződését a hozzá tartozó kiegészítésekkel együtt ismerem, és aláírásommal magam és utastársaim nevében kötelezőnek elfogadom.
Tudomásul veszem és elfogadom, hogy az online történő jelentkezés esetén a szerződés elfogadásának bejelölése ugyanolyan értékű szerződés elfogadást jelent, mintha közvetlen aláírással történt volna.
 
Dátum:
Aláírás

HÍRLEVÉL

Iratkozz fel havi hírlevelünkre, hogy az elsők között értesülj a legújabb zarándoklatokról!


Utazási szerződés Impresszum Adatvédelmi tájékoztató Hasznos információk